Algemene Voorwaarden

/Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden2021-08-26T15:15:54+02:00

Algemene Voorwaarden

1.1
De hierna volgende verkoop- en leveringsvoorwaarden, inbegrepen hosting- en betalingsvoorwaarden, zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Webcanyon, Oude Meirstraat 58 te 2390 Malle, België, Ondernemingsnummer BE0867.117.345, hierna genoemd Webcanyon of verkoper, en haar klanten betreffende de levering van producten en/of diensten. De klant erkent expliciet dat de bepalingen van de verkoop- en leverings- voorwaarden van Webcanyon prioritair zijn over de betreffende bepalingen van de klant.

1.2
De overeenkomst tussen de klant en Webcanyon komt tot stand op 1 of meer van volgende wijzen:

– Accepteren van de offerte, door het ondertekend retour sturen.

– Accepteren van een elektronische orderbevestiging, door het geven van een akkoord via e-mail.

– Plaatsing van een bestelling via e-mail.

– Plaatsing van een bestelling via 1 van volgende websites, www.webcanyon.eu, www.pcdefect.be, www.videocontrole.be, of iedere andere website waar Webcanyon eigenaar van is.

– Betaling van de door Webcanyon toegestuurde factuur.

– Facturatie van een eerder gefactureerde dienst die periodiek wordt gefactureerd (domeinnamen, hosting, servers, …).

Bij stilzwijgende acceptatie volstaat een eenvoudige bevestiging van de overeenkomst door Webcanyon naar de klant, hetzij per post, hetzij per fax, hetzij per elektronische post. De overeenkomst is daarmee rechtsgeldig, tenzij de klant binnen een periode van twee weken na ontvangst van de bevestiging bezwaar indient door middel van een aangetekend schrijven/protest.

1.3
De overeenkomst is een volledige weergave van alle afspraken die beide partijen schriftelijk en mondeling hebben gemaakt. Indien een of meerdere onderdelen van deze overeenkomst door enige rechtsplegende instantie ongeldig wordt verklaard, zullen de overige onderdelen volledig rechtsgeldig blijven. Het is de klant niet toegestaan producten en diensten van Webcanyon of delen hiervan aan derden te lenen, verhuren, leasen, verkopen of anderszins ter beschikking te stellen tenzij dit schriftelijk tussen de klant en Webcanyon overeengekomen is.

1.4.
Alle offertes zijn vrijblijvend en geldig voor een termijn van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders bepaald.
Geleverde offertes zijn slechts een indicatie van de prijs, en zijn niet bindend, gezien de prijzen afhankelijk zijn van diverse factoren. Voor een actuele prijs kan u ons telefonisch contacteren. De levertermijn is niet bindend, en kan aangepast worden indien omstandigheden ons daartoe verplichten. Een vertraging in de levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of terugname.

1.5
De verkoop- en leveringsvoorwaarden van Webcanyon zijn geldig voor overeenkomsten in België en in het buitenland tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De klant aanvaardt tevens dat de Algemene voorwaarden voor domeinnaamregistratie binnen het ‘.be’-domein beheerd door DNS BE van toepassing zijn op de contractuele relatie tussen hem en DNS BE, die ontstaan is door de registratie aanvraag. Deze voorwaarden zijn beschikbaar op de website van DNS. De klant verbindt zich ertoe om Webcanyon te vrijwaren tegen iedere vordering, in of buiten rechte, betreffende de producten en diensten die Webcanyon of DNS BE aanbieden en betreffende iedere schadevergoeding die derden zouden kunnen eisen.

2.1
Webcanyon garandeert de klant dat de overeengekomen kwalitatieve en kwantitatieve objectieven gerespecteerd zullen worden, tenzij zij daar door aantoonbaar tekortschieten van de klant of door de klant aangestelde derden niet toe in staat was.

2.2
Webcanyon en haar klant(en) hebben beiden het recht om wijzigingen in de aangegane overeenkomst voor te stellen. Deze wijzigingen treden slechts in voege indien zij schriftelijk door beide partijen geaccepteerd zijn. De klant kan hieraan geen retrospectieve rechten ontlenen.

2.3
Wijzigingen in informatie, data, rapportages of proces beschrijvingen door de klant na levering door Webcanyon vallen buiten de verantwoordelijkheid van Webcanyon. Een statistisch normale fout tolerantie in de verwerking van data door Webcanyon wordt door de klant geaccepteerd en vormt geen grond tot wanprestatie claims.

3.1
Alle door de klant aangeleverde databases, ontwerpen, proces beschrijvingen, marktonderzoek en alle andere bedrijfsunieke vertrouwelijke gegevens worden door Webcanyon aanvaard als intellectueel eigendom van de klant. Deze gegevens worden niet ter beschikking van derden gesteld.

3.2
Alle door Webcanyon ontwikkelde ontwerpen, proces beschrijvingen, marktonderzoeken, software, selectie en analyse methodieken en alle andere bedrijfsunieke gegevens blijven het exclusief eigendom van Webcanyon, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Aanpassing van de bovenstaande gegevens naar de noden van de klant houdt niet in dat het intellectueel eigendom overgaat op de klant. De klant is gehouden alle bovenvermelde gegevens die in zijn bezit zijn op het moment van ontbinding van de overeenkomst te vernietigen en een schriftelijk bewijs, afgegeven door een wederzijds geaccepteerde derde partij, te leveren van definitieve verwijdering van deze gegevens uit alle archieven, databanken en andere opslagmedia in zijn bedrijf. Bij overtreding van dit beding in de overeenkomst betaalt de klant aan Webcanyon een boete van 1.000,- Euro voor elke kalenderdag dat hij in gebreke blijft om dit beding na te leven. Deze boete laat alle rechten van Webcanyon onverlet om een separate betaling te eisen voor het gebruik van gegevens en methoden die haar intellectueel eigendom zijn.

3.3
Webcanyon doet al het mogelijke om data van de klant (inhoud websites, mailboxen, harde schijven, usb-sticks, mediadragers, …) te backuppen als service naar de klant toe. Echter worden aan deze service geen rechten ontleent, tenzij er een specifiek SLA contract is. De klant staat ten alle tijde zelf in voor de backup van zijn gegevens, en Webcanyon kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor het verlies van data, of voor enige gevolgschade hierdoor.

3.4
Wanneer de klant de opdracht geeft aan Webcanyon om een poging tot ondernemen om gegevens van een mediadrager (harde schijf, usb-stick, …) te recupereren (data recovery), dan erkent de klant uitdrukkelijk dat het hierbij mogelijk is dat de mediadrager, en de aanwezig data, onherstelbaar beschadigd geraken. De klant staat ten alle tijde zelf in voor de backup van zijn gegevens, en Webcanyon kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor het verlies van data, schade of totaalverlies van de mediadrager, of voor enige gevolgschade hierdoor.

3.5
De geleverde producten en diensten van Webcanyon mogen uitsluitend gebruikt worden voor uitingen binnen de wetten en bepalingen zoals uitgevaardigd door plaatselijke en landelijke overheden, inclusief die uitgevaardigd door buitenlandse en supranationale overheden. De klant verklaart hierbij uitdrukkelijk dat Webcanyon geen enkele aansprakelijkheid draagt voor het handelen van de klant op het internet en vrijwaart Webcanyon voor enig strafrechtelijk en/of burgerrechtelijk gevolg hiervan.

3.6
Webcanyon is niet aansprakelijk voor enige overtreding van de klant ten aanzien van het copyright, intellectueel eigendom, beeldrecht, licenties of patenten van derden en soortgelijke vergrijpen tegen het burgerlijk recht of strafrecht in België of het buitenland, wat betreft materiaal in de ruimste zin van het woord (zoals software, beeldmateriaal, teksten, animaties, geluidsmateriaal) dat door de klant aan Webcanyon werd aangeleverd om te verwerken in de producten en/of diensten van Webcanyon. De volledige verantwoordelijkheid voor de betaling aan derden van enigerlei vergoeding die hiermee verband houdt ligt bij de klant.

4.1
Bij ontoereikende uitvoering van de overeenkomst door Webcanyon dient de klant Webcanyon in gebreke te stellen door middel van een aangetekend schrijven met een gespecificeerde motivatie van de ingebrekestelling in de Nederlandse taal binnen de 14 kalenderdagen na levering. Webcanyon kan ten allen tijde de ontbinding van de overeenkomst, zoals voorzien in 4.3, inroepen.

4.2
Indien de ontoereikende uitvoering van de overeenkomst veroorzaakt werd door aantoonbaar tekortschieten van de klant en/of door haar aangestelde derden, zoals door het niet of te laat aanleveren of goedkeuren van teksten, ontwerpen, illustraties, databases, selectiecriteria, scripts of andere gegevens in om het eender welke vorm of formaat, behoudt Webcanyon zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst binnen de overeengekomen termijn te eisen, waarbij de betalingsverplichting van de klant ook bij onvolledige levering van diensten of producten onverlet blijft.

4.3
Webcanyon behoudt zich het recht voor eenzijdig door middel van een aangetekend schrijven de ontbinding van de overeenkomst in te roepen, indien de uitvoering van de overeenkomst niet langer als haalbaar en redelijk binnen een normale bedrijfsvoering beschouwd kan worden, zulks ter beoordeling van Webcanyon. Indien hiervoor een schadevergoeding door Webcanyon betaald moet worden aan de klant, kan deze niet meer bedragen dan 50% van de aan Webcanyon te betalen vergoeding bij uitvoering van de overeenkomst of in het geval van overeenkomsten van onbepaalde duur, de vergoeding voor de uitvoering van de overeenkomst gedurende de laatste volledige kalendermaand voorafgaand aan de datum van de ontbinding van de overeenkomst. De verantwoordelijkheid voor het bewijzen van de schade veroorzaakt door ontbinding van de overeenkomst ligt bij de klant. Bij ontbinding van de overeenkomst worden eventueel betaalde voorschotten niet terugbetaald.

4.4
Webcanyon is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, verlies en gevolgschade veroorzaakt door wanprestatie als gevolg van onder andere overmacht, natuurrampen, oorlog, oproer, terrorisme, epidemieën, stroomuitval of stroomstoring, technische defecten, faillissement, wanprestatie van derden of leveranciers van Webcanyon, brand, vandalisme, diefstal, bedrijfsongevallen, ziekte, staking, belemmerende maatregelen van enige overheid of enige andere omstandigheid waarvan de oorzaak buiten de invloed van Webcanyon ligt. Wanprestatie van Webcanyon als gevolg van bovenstaande redenen kan nooit een aanleiding zijn voor het eisen van een schadevergoeding.

4.5
De overeenkomst tussen Webcanyon en de klant is onderworpen aan het Belgisch recht met uitsluiting, waar nodig, van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten. Bij betwisting is de rechtbank van Antwerpen alleen bevoegd.

4.6.
Webcanyon heeft het recht de bedrijfsnaam van de klant of de geleverde prestatie voor de klant als referentie te gebruiken voor promotionele doeleinden.

4.7.
Wanneer een overeenkomst niet volledig kan uitgevoerd worden, hetzij door verbreking van de overeenkomst, hetzij door ontoereikende uitvoering van de overeenkomst, dan zullen de reeds geleverden diensten en uren gefactureerd worden op basis van een pro-rata berekening op basis van de offerte, vermeerderd met alle gemaakte (on)kosten en geleverde materialen.

5.1
Ontbinding van de overeenkomst vindt plaats onder een of meer van de volgende voorwaarden:
a. Het verstrijken van de overeengekomen datum van beëindiging van de overeenkomst
b. Bij wanbetaling door de klant (zie ook 6. Betalingsvoorwaarden)
c. Bij gerede twijfel aan de kredietwaardigheid van de klant, zulks ter beoordeling van Webcanyon
d. Onder omstandigheden als genoemd in 4.3. De ontbinding van de overeenkomst laat enige vordering van Webcanyon op de klant ter dekking van de kosten van reeds verrichte diensten en leveringen onverlet.

6.1.
Iedere factuur is betaalbaar binnen de veertien dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij niet betaling of onvolledige betaling binnen de termijn van veertien dagen wordt de klant in gebreke gesteld wegens wanbetaling, zelfs stilzwijgend. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele verwijlintrest verschuldigd van 12% per jaar. Bij elke laattijdige betaling door de klant is automatisch een schadebeding verschuldigd van 15% met een minimum van 75,00 Euro. Alle kosten voor administratie, incasso of gerechtelijke procedures vanwege wanbetaling vallen volledig ten laste van de klant. Indien er een korting werd toegestaan, vervalt deze automatisch indien de klant de betalingsvoorwaarden niet respecteert. Webcanyon behoudt zich het recht om de dienstverlening te staken in geval van wanbetaling. Alle schade zoals imageschade of inkomstenverlies hierdoor veroorzaakt is niet verhaalbaar op Webcanyon. Bij de herinschakeling van wegens wanbetaling onderbroken internet diensten wordt een vergoeding van 25 Euro per domein/pakket aangerekend. Betalingen van de klant aan Webcanyon worden op het totale invorderbare saldo afgeboekt in de volgorde kosten, rente en vervolgens de facturen in chronologische volgorde, te beginnen met de oudste facturen.

6.2
Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Betaling door middel van wissels, cheques, betalingsmandaten en dergelijke veroorzaken geen schuldvernieuwing. De kosten ervan zijn voor rekening van de klant. Eigendomsoverdracht vindt plaats bij volledige betaling van de overeengekomen prijs, daarbij inbegrepen alle kosten die het gevolg zijn van eventuele laattijdige betaling door de klant. Webcanyon behoudt zich het recht voor om de klant de gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vragen. Betwisting van de modaliteiten van uitvoering van de overeenkomst laten de betalingsverplichting van de klant onverlet.

6.3
Alle internet gerelateerde diensten worden per jaar vooraf gefactureerd, tenzij anders overeen gekomen.

6.4
De BTW valt ten laste van de koper. Alle vermelde prijzen van elektrische/elektronische apparaten zijn inclusief Recupel, BEBAT, Ecotax, Reprobel, Auvibel en andere toepasselijke bijdragen.

6.5
Verkochte goederen worden enkel in overleg teruggenomen, en indien het een stockartikel betreft, en het artikel niet op maat is gemaakt.

6.6
De goederen reizen op risico van de bestemmeling, zelfs al worden deze geleverd door de verkoper, en worden de kosten al dan niet in rekening gebracht.

6.7
Op alle nieuwe hardware producten (componenten, laptops, computers, …) geldt een garantie van 1 jaar voor zakelijke klanten/bedrijven/professionelen, tenzij anders overeengekomen. Voor consumenten bedraagt de garantie 2 jaar, tenzij anders overeengekomen. Op gebruikte/geopende/refurbished/herstelde producten, bedraagt de garantie 1 maand, tenzij anders overeengekomen.
De klant dient Webcanyon binnen de 7 dagen in kennis te stellen van een defect. Bij vaststelling van een defect beperkt de waarborg zich tot de vervanging van het defecte onderdeel door een gelijkwaardig product. In geen enkel geval kan zij aanleiding geven tot schadevergoeding en/of terugname.

6.8
Elke vorm van garantie op hardware, software en diensten vervalt volledig indien de klant zelf wijzigingen, manipulaties of schade heeft aangebracht aan het product, configuratie, instellingen of installatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming of indien de aangebrachte garantiezegels zijn verbroken, of indien er sprake is van onoordeelkundig gebruik door de klant. Indien er na het vervallen van de garantie service/herstelling wordt uitgevoerd door Webcanyon, zal er een extra kost in rekening gebracht worden.

7.1
Bij alle internet-gerelateerde diensten zoals hosting, domeinnamen, colocatie, servers, VPS, mailhosting, etc. zijn volgende bijkomende voorwaarden van toepassing:

U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van uw website, inclusief het verkrijgen van het recht van gebruik voor elke tekst of afbeelding of programma op uw site. Het internet is van iedereen. En het internet kan dus alleen blijven werken, indien alle gebruikers zich houden aan de algemeen aanvaarde normen en waarden die op internet gelden (de ‘acceptable use policy’ of AUP). Omdat we geloven in de belangrijke maatschappelijke rol van internet, wil Webcanyon een actieve rol spelen in het toepassen van deze algemeen aanvaarde normen en waarden.
Bij een relatief nieuw fenomeen zoals het internet is het niet mogelijk om vooraf alle mogelijke inbreuken op de AUP te voorzien en gedetailleerd te beschrijven. Gezond verstand en sociaal verantwoordelijkheidsgevoel blijven de beste criteria om te bepalen wat acceptabel gebruik inhoudt en wat er duidelijk buiten valt.

We behouden ons het recht voor om gebruikers die via ons netwerk inbreuk maken op de AUP onmiddellijk te verwijderen. Hetzelfde geldt voor gebruikers die een onevenredig deel van gemeenschappelijke resources benutten en daarmee andere gebruikers het recht ontzeggen om op een normale wijze van onze diensten gebruik te maken.

De volgende zaken zijn in ieder geval een duidelijke inbreuk op de ‘acceptable use policy’ en dus VERBODEN:

* Illegale en onwettige handelingen

In welke vorm dan ook, inclusief het illegaal aanbieden van beschermde software of andere data, het promoten van illegale handelingen, het aanzetten tot discriminatie en/of rassenhaat, het verspreiden van pornografisch materiaal of enige andere onwettige handeling volgens de criteria en de wetten van elk land met toegang tot de website of e-mail

* Ongewenste inhoud

Bepaalde types van inhoud zijn niet toegelaten op ons netwerk. We hosten geen pornografische inhoud in eender welke vorm. Alle inhoud die te maken heeft met hacking, cracking, warez en serialz is niet toegelaten. Chat, IRC, software downloads (freeware, shareware en trial versies), audio en video downloads (inclusief MP3 bestanden) zijn niet toegelaten.

* Ongewenste Bulk E-mail (spam)

Het gebruik van ons netwerk voor de verzending van ongewenste bulk email en het gebruik van ongewenste bulk e-mail voor het promoten van sites op ons netwerk is strikt verboden en kan tot onmiddellijke beëindiging van de diensten leiden.
Gezien de huidige wetgeving stelt u zich bovendien bloot aan strafrechterlijke vervolging.

* Misbruik van Resources

Met misbruik wordt bedoeld: het gebruik van applicaties die excessief gebruik maken van gedeelde resources zoals CPU processen, geheugen of bandbreedte. Chat/IRC, web proxy en mailing list scripts zijn niet toegelaten. CGI gebaseerde forums zijn niet toegelaten, alleen PHP gebaseerde forums zijn toegelaten.

Indien een website op een gedeelde server de resources van die server zodanig excessief benut dat het normaal functioneren van de andere sites op deze server in gevaar komt, kan de desbetreffende website onmiddellijk afgesloten worden. Deze maatregel wordt alleen genomen in extreme gevallen waarbij het voortduren van de excessieve benutting zeer waarschijnlijk zal resulteren in het uitvallen van de server.

We kunnen in dit soort gevallen een schadevergoeding eisen van de gebruiker voor alle schade die door zijn onoordeelkundig of excessief gebruik van de server resources ontstaat. We behouden ons het recht voor om dubieuze software zonder voorafgaande kennisgeving van uw website te verwijderen.

Voor ieder domein geldt een maximaal dataverkeer per maand. Voor extra dataverkeer geldt een maximum tarief van 25,- Euro per GB.

Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. Indien u zich niet aan uw betalingsverplichtingen houdt, behouden we ons het recht voor om de door u geregistreerde domeinnamen te annuleren of zelfs te verkopen ter derving van uw schuld aan Webcanyon (afhankelijk van de lokale wetgeving of regels), en alle diensten onmiddellijk te beëindigen. Indien u de hosting van uw website transfereert of annuleert, zal alle aanwezige data van onze servers worden gewist.

Vrijwaring

De gebruiker verklaart uitdrukkelijk dat hij Webcanyon en/of haar werknemers zal vrijwaren voor en verdedigen tegen elke gerechtelijke actie, claim en/of eis vanwege directe of indirecte schade die door of vanwege enige dienst of het ontbreken of het tekortschieten van enige dienst van Webcanyon of haar leveranciers ontstaan is.

De volgende schade die eventueel zou kunnen ontstaan met betrekking tot de data en processen op de servers of het netwerk van Webcanyon of haar leveranciers is hierbij expliciet inbegrepen:

1. alle directe of indirecte schade die ontstaan is door het geheel of gedeeltelijk uitvallen van enige dienst zoals de hosting van de website of het verzenden of ontvangen van email of het opslaan van bestanden op de servers

2. alle directe of indirecte schade die ontstaan is door het kennis nemen van of wijzigen van bestanden op de servers door daartoe niet geautoriseerde personen

3. alle directe of indirecte schade die ontstaan is door producten of diensten waarvan de marketing en/of verkoop en/of distributie zou hebben plaatsgevonden via de servers of het netwerk

4. alle directe of indirecte schade die ontstaan is door inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden door het plaatsen van of distribueren van om het even welk materiaal op de servers of via het netwerk

Door gebruik te maken van onze diensten, gaat de gebruiker expliciet akkoord met de voorwaarde dat hij Webcanyon of haar verantwoordelijken of haar werknemers niet verantwoordelijk zal stellen voor enige schade of verlies als direct of indirect gevolg van het gebruiken of niet gebruiken of niet kunnen gebruiken van de dienst. Webcanyon kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor verlies van data of onderbreking van de diensten. De gebruiker dient redelijke voorzorgen te nemen om te voorkomen dat de dienst door derden wordt misbruikt. Indien derden door onachtzaamheid of onvoldoende beveiliging aan de zijde van de gebruiker toegang krijgen tot vertrouwelijke gegevens en/of de diensten hierdoor kunnen misbruiken, is dit de verantwoordelijkheid van de gebruiker. De gebruiker aanvaardt expliciet dat hij verantwoordelijk is voor alle hierdoor veroorzaakte schade aan Webcanyon of derden.